Obchodné podmienky pre e-shop

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Nákup v našom internetovom obchode môžu uskutočňovať fyzické ako aj právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
1.2 Zaslaním objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito VOP.
1.3 Predávajúci: Najlacnejsiedreviny s.r.o., so sídlom Vinohradnícka 131, 955 01 Topoľčany, 
IČO: 51034484, DIČ: 2120564578, DIČ: SK2120564578 zapísaný v obchodnom registri Nira, oddiel Sro, vložka číslo 43799/N.
1.4 Orgán dohľadu : Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, P.O.Box 49A, Staničná 9, 95050 Nitra 1, odbor technickej kontroly a ochrany spotrebiteľa, t.č.037/7720001, email nr@soi.sk
1.5 Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
1.6 Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu: www.najlacnejsiedreviny.sk

2. OBJEDNÁVANIE TOVARU

2.1 Tovar si môže kupujúci objednať korektným vyplnením objednávky na internetovom obchode, prípadne si môže kupujúci tovar objednať emailom na adrese: info@najlacnejsiedreviny.sk, poprípade telefonicky na tel. č. 0948948122.
2.2 Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Od tohto termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.
2.3  Predávajúci si vyhradzuje právo použiť ilustračné obrázky vo svojom eshope. Rastlinstvo ponúkané na eshope www.najlacanejsiedreviny.sk môže mať v popise výšku a vzhľad daný len orientačne. Je to rastlinstvo a jeho výška, prípadne kvitnutie, opadanie listov a sfarbenie sa môže počas ročných období meniť.
2.4 Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho s kupujúcim, t.j v deň, kedy sa overuje objednávka u kupujúceho. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje s dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky. 
2.5 Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.
2.6 Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, email, fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, objednávka prostredníctvom eshopu tieto podmienky spĺňa automaticky. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č.428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru.

3. PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY 

- Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov: 
  Pred prevzatím tovaru:
  - bankovým prevodom
  - platbou v hotovosti
  - platobonou kartou: po vytvorení objednávky ste presmerovaný na bezpečnú platobnú bránu banky, kde zadáte potrebné údaje. Pokiaľ je transakcia autorizovaná, platba prebehne okamžite. Podporujeme bezpečné platby.

  Pri prevzatí tovaru: 

- poštovou, alebo kuriérskou dobierkou
- platobonou kartou: Pokiaľ je transakcia autorizovaná, platba prebehne okamžite. Podporujeme bezpečné platby.
 
- Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 10 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci má právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.- V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra daňový doklad. Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady. 
- Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách. Všetky ceny sú uvádzané s DPH.
- Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode, v čase objednania tovaru okrem tlačových chýb.

4. DODACIE PODMIENKY

4.1 Tovar bude odoslaný kupujúcemu od 1 do 30 pracovných dní od potvrdenia objednávky.
4.2 Rastlinný materiál sa zasiela vždy v pondelok a stredu, v prípade odoslania v inom dni bude kupujúci kontaktovaný predávajúcim.
4.3 Ovocné dreviny prostokorenné sa zasielajú v závislosti od poveternostných a klimatických podmienok spravidla v období október až december, marec až máj.
4.4 Okrasné dreviny v kontajneroch a ovocné dreviny v kontajneroch sa zasielajú v závislosti od poveternostných a klimatických podmienok spravidla v období február až december.
4.5 V prípade, že pri vybranom tovare predávajúci určí dlhšiu dodaciu lehotu, tovar bude dodaný podľa tohto termínu.
4.6 Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.
4.7 Pri preberaní produktu je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne porušená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke.   Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.
4.8 Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďaľších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, je tovar majetkom predávajúceho! 
4.9 Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

- Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške:
        -  poštovné a balné  8,50 eur s DPH
        -  pri osobnom odbere sa poštovné neúčtuje

Pri objednávke nad 199 eur je poštovné a balné zdarma.

5. VRÁTENIE TOVARU  /  ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1 V súlade s ustanovením § 7 odst. 1 a Zákona o ochrane spotrebiteľa, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.
5.2 V súlade s ustanovením § 7 odst. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa, v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru, tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.
5.3 Pri odstúpení od zmluvy zo strany kupujúceho, je kupujúci povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu prevádzkarne predávajúceho, t.j. Najlacnejsiedreviny s.r.o, Vinohradnícka 131, 955 01 Topoľčany alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr posledný deň lehoty.
5.4 V súlade s ustanovením § 7 odst. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa, kupujúci berie na vedomie, že od kúpnej zmluvy nie je možné odstúpiť v prípade ak:
- predaný tovar bol upravený podľa špeciálnych požiadaviek kupujúceho,
- dodaný tovar bol neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
- po dodaní tovaru bol porušený uzavretý ochranný obal tovaru, následkom čoho nie je vhodné tovar vrátiť z hygienických dôvodov.
5.5 Pri odstúpení od zmluvy kupujúci vyplní formulár na odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy, v ktorom vedie kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Kupujúci môže vyplnený, podpísaný a odskenovaný formulár odoslať vopred e-mailom na e-mailovú adresu info@najlacnejsiedreviny.sk a jeho originál je povinný poslať spolu s vráteným tovarom na adresu prevádzkarne predávajúceho, t.j. Najlacnejsiedreviny s.r.o, Vinohradnícka 131, 955 01 Topoľčany. Formulár na odstúpenie kúpnej zmluvy nájdete nižšie.

name Formulár na odstúpenie od zmluvy
Súbor na stiahnutie

 5.6 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení zmluvy vrátiť spotrebiteľovi kúpnu cenu tovaru. V prípade odstúpenia od zmluvy všetkých druhov objednaného tovaru, predávajúci vráti kupujúcemu aj náklady na dopravu, ktoré boli súčasťou kúpnej ceny. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený.
5.7 Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
5.8 Tovar, ktorý je predmetom odstúpenia od zmluvy, nie je možné zasielať predávajúcemu na dobierku a ani vymeniť za iný.

6. REKLÁMACIE

6.1 Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.
6.2 Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady, Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.
6.3 Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, v originálnom obale.
- Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Reklamovaný tovar nie je možné zasielať predávajúcemu na dobierku.
6.4 Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.
6.5 Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.
6.6 Pri reklamácii rastlinného materiálu je vždy potrebné predložiť neujatý výpestok spolu s dokladom o doručení zásielky. Pri výsadbe výpestkov musia byť dodržané všetky agrotechnické postupy a podmienky výsadby a ošetrovania! Záruka sa nevzťahuje na poškodenie výpestkov pri preprave napr. zlomenie, prípadne preschnutie výpestkov z dôvodu meškania dobierky zavinenej prepravcom, pri nevhodnom ošetrovaní, pri poškodení ohryzom, prípadne mrazom a suchom, pri inom mechanickom poškodení.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí a súčasne súhlasí so zasielaním reklamných emailov z info@najlacnejsiedreviny.sk. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
7.2 Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
7.3 Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianského zákonníka. 
7.4 Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku - telefonickú, vrátane ručne vypísanej objednávky, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. 
7.5 Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 14.8.2017